• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Wstęp deklaracji

    Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.splgota.edupage.org
    Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-06

    Status pod względem zgodności z ustawą:

    Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
    Ułatwienia na stronie:
    - zmiana rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
    - zmiana koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
    - wskazanie języka strony w atrybucie „ang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),

    Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie  informuje, że jej serwis internetowy budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez Librus  na serwerze edupage.org. Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. Generator WWW Edupage oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

    Data sporządzenia deklaracji

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29
    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika - koordynatora ds dostępności Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie.
    Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-28 

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Kasprzyk 
    e-mail: mmmkas@wp.pl 
    Telefon: 326137002

    Procedura wnioskowo-skargowa

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    Dostępność architektoniczna

    Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od ulicy Szkolnej. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu wewnątrz szkoły znajdują się schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze jedno wejście od podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach.
    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
    W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
    Na terenie szkoły nie ma parkingu dla samochodów osobowych.
    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.